Jackson Compares Chavez to Founding Fathers | Washington Free Beacon

http://freebeacon.com/jackson-compares-chavez-to-founding-fathers/

Posted from WordPress Wireless